15 czerwca 2018r. w Lublinie

 

RODO w placówkach ochrony zdrowia

Od 25 maja 2018 roku placówki medyczne są zobowiązane do stosowania regulacji prawnych wynikających z unijnego Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (zwane potocznie RODO). Rozporządzenie wprowadza bardzo liczne zmiany w zakresie zasad ochrony danych osobowych osób fizycznych. Z punktu widzenia funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą zagadnienie to ma charakter kluczowy, albowiem placówki te przetwarzają szczególnie wrażliwe dane, dotyczące zdrowia, którym RODO nadaje bardzo szczególny status.

Głównym celem niniejszego szkolenia jest szczegółowe zapoznanie uczestników z nowymi unijnymi regulacjami prawnymi w zakresie ochrony danych osobowych i zestawienie ich z niezbędnymi działaniami, które muszą być podjęte przez placówki ochrony zdrowia.

Wiedza uzyskana podczas szkolenia, poparta praktycznymi przykładami oraz rozwiązywaniem praktycznych problemów, pozwoli na odpowiednie przygotowanie się na nadchodzące zmiany.

Korzyści szkolenia:

 • uzyskanie kompleksowej wiedzy dotyczącej zmian w prawie wynikających z RODO,
 • uzyskanie wiedzy pozwalającej na odpowiednie przygotowanie placówek medycznych, w tym opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych, szkolenie personelu,
 • uzyskanie wiedzy dotyczącej praktycznych skutków nowych regulacji,

 _________________________________________________________________________________________________


PROFIL UCZESTNIKÓW

Szkolenie skierowane jest do:

 • grupy managerów ochrony zdrowia, zarówno publicznych jak i prywatnych placówek medycznych,
 • dyrektorów/kierowników podmiotów leczniczych,
 • członków zarządów spółek kapitałowych prowadzących placówki medyczne oraz
 • osób zarządzających grupowymi i indywidualnymi praktykami zawodowymi, a także
 • osób wykonujących zawody medyczne oraz kierowników poszczególnych działów i sekcji odpowiadających za bezpieczeństwo danych osobowych w jednostkach ochrony zdrowia

_________________________________________________________________________________________________


METODOLOGIA SZKOLENIA


Szkolenie prowadzone będzie w formie wykładu z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, która następnie zostanie przekazana jego uczestnikom. Omawiane zagadnienia ilustrowane będą z zastosowaniem przykładów z praktyki. Aktywny udział osób uczestniczących zapewnić ma między innymi wspólna analiza problemów, które mogą wystąpić w praktyce działania placówek medycznych oraz czas na dyskusję. Prowadzący pozostaje do dyspozycji uczestników w zakresie indywidualnych jak i grupowych pytań w toku szkolenia jak i podczas przerw.

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawy prawne ochrony danych osobowych – przegląd aktów prawnych:

 • rozporządzenie unijne (RODO) – wejście w życie a stosowanie,
 • krajowa ustawa o ochronie danych osobowych z 1997 roku,
 • rozporządzenia wykonawcze do ustawy krajowej,
   

2. Regulacje unijne a regulacje krajowe dotyczące ochrony danych osobowych:

 • wzajemne relacje pomiędzy regulacjami unijnymi i krajowymi,
 • nowa ustawa krajowa o ochronie danych osobowych,
 • zakres stosowania nowych przepisów krajowych,
   

3. Zakres stosowania rozporządzenia unijnego:

 • zakres przedmiotowy,
 • zakres podmiotowy,
 • zakres terytorialny,
   

4. Pojęcie danych osobowych oraz danych medycznych – zakres i różnice:

 • dane osobowe – podstawowe i sensytywne,
 • dane medyczne – definicja i rodzaje,
   

5. Przegląd podstawowych definicji RODO i ich znaczenie dla placówek medycznych:

 • zbiór danych,
 • przetwarzanie,
 • administrator danych,
 • podmiot przetwarzający,
 • odbiorca,
 • dane dotyczące zdrowia,
 • dane genetyczne
 • i inne,

6. Ogólne zasady ochrony danych osobowych:

 • działanie zgodne z prawem,
 • ograniczenie celu,
 • minimalizacja danych,
 • prawidłowość,
 • ograniczenie przechowywania,
 • integralność i poufność
 • rozliczalność
   

7. Prawa i obowiązki placówki medycznej jako administratora danych:

 • obowiązki informacyjne,
 • obowiązek wdrożenia odpowiednich zabezpieczających środków technicznych i organizacyjnych,
 • zasady powierzenia przetwarzania danych,
 • umowa powierzenia przetwarzania – charakter, forma, zakres podmiotowy i przedmiotowy,
 • obowiązek zgłaszania naruszeń danych osobowych,
   

8. Prawa osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane:

 • prawo dostępu,
 • prawo sprostowania,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • wyłączenia niektórych praw w ramach funkcjonowania jednostek opieki zdrowotnej,
   

9. Dokumentacja ochrony danych osobowych – przygotowanie i wdrożenie:

 • polityka ochrony danych osobowych,
 • rejestr czynności przetwarzania,
 • ocena skutków dla ochrony danych,
   

10. Inspektor ochrony danych w placówce medycznej:

 • charakterystyka ogólna,
 • status IOD,
 • podstawa zatrudnienia,
 • uprawnienia i obowiązki,
 • odpowiedzialność,
   

11. Kodeksy postępowania i certyfikacja:

 • kodeks ochrony danych osobowych w medycynie,
 • zasady procesu certyfikacyjnego,

12. Organy nadzorcze – postępowania kontrolne w placówkach medycznych:

 • zasady i tryb prowadzenia postępowań kontrolnych,
   

13. Naruszenie zasad ochrony danych osobowych – odpowiedzialność prawna:

 • środki ochrony prawnej osób, których dane są przetwarzane,
 • odpowiedzialność cywilna,
 • sankcje administracyjne,
   

14. Podsumowanie najważniejszych zmian.


15. Analiza problemów i dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi. Świadczy usługi doradztwa prawnego na rzecz przedsiębiorców, organizacji pozarządowych oraz podmiotów sektora publicznego. Ekspert w zakresie obsługi prawnej podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Ekspert prawa medycznego jednego z wiodących wydawnictw prawniczych na rynku europejskim. Doświadczenie zdobywał uczestnicząc w obsłudze prawnej dużych placówek ochrony zdrowia, m. in. szpitali klinicznych, a także medycznych towarzystw naukowych oraz lekarskich praktyk zawodowych. Szkoleniowiec i prelegent podczas zjazdów i konferencji managerów ochrony zdrowia i lekarzy. Autor licznych opracowań z zakresu prawa ochrony zdrowia.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się  15 czerwca 2018r. w Lublinie:
Dom na Podwalu
ul. Podwale 15
20-117 Lublin
www.domnapodwalu.pl

Sala konferencyjna w centrum Lublina, nieopodal Starego Miasta, 700 m od dworca PKS.KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 450,00 zł netto + 23% VAT.
 • 500,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:00.


Podmioty lecznicze, które finansują usługę ze środków publicznych w min. 70% zwolnione są z obowiązku płacenia podatku VAT. Aby skorzystać z tej oferty należy wypełnić i przesłać oświadczenie wraz z kartą zgłoszeniową na szkolenie. OŚWIADCZENIE - pobierz

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE


  15 czerwca 2018r. w Lublinie

Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Sierpień 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2