26 kwietnia 2018r. w Katowicach


Eksploatacja urządzeń technicznych
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem


Zapewnienie zgodności z podstawowymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jest konieczne dla uzyskania bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń i systemów ochronnych. Wymogi te zostały podzielone na ogólne i dodatkowe, którym powinny odpowiadać urządzenia i systemy ochronne.
W szczególności w trakcie realizacji wymogów dotykowych uwzględnić należy już istniejące lub potencjalne zagrożenia. Wynika z tego, że używanie urządzeń i systemów ochronnych urzeczywistnia co najmniej jeden z tych wymogów. Szczególnie wówczas, gdy jest to konieczne dla sprawnego funkcjonowania lub zastosowania zgodnego z przeznaczeniem.

Pojęcie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem jest najważniejszym kryterium zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń i systemów ochronnych. Dla jego zapewnienia niezbędne jest dostarczenie przez producenta kompletnych informacji dotyczących użytkowania. Równie konieczne jest wyraźne oznakowanie urządzenia, wskazujące na możliwości jego zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.


Uczestnicy w trakcie szkolenia otrzymują informacje dotyczące zasad wytwarzania i procedur oceny urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem oraz ich przekazywania użytkownikom, uzupełnione o wymagania eksploatacyjne:

 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 6 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w atmosferze potencjalnie wybuchowej, wdrążającego postanowienia dyrektywy 2014/34/UE
 • oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej, wdrążającej postanowienia dyrektywy 1999/92/WE.

_________________________________________________________________________________________________


PROGRAM SZKOLENIA

BLOK 1: Przepisy prawne dotyczące urządzeń ATEX i Ex

1. Regulacje prawne określające zasady i możliwości wprowadzenia do eksploatacji i eksploatacji urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem:

 • regulacje prawa europejskiego,
 • implementacja wymagań prawa europejskiego do krajowych aktów prawnych,
 • regulacje prawa krajowego (niezwiązane z prawem europejskim)


BLOK 2: Środowisko zagrożone wybuchem


2. Charakterystyka środowiska zagrożonego wybuchem:

 • charakterystyka miejsc zagrożonych wybuchem,
 • charakterystyka stref zagrożonych wybuchem
 • pojęcie atmosfery wybuchowej, warunki wystąpienia wybuchu


3. Dokumentacja ochrony przeciwwybuchowej.


BLOK 3: Wprowadzenie urządzeń ATEX do eksploatacji


4. Wymagania dyrektywy ATEX (2014/34/UE):

 • obszary zastosowań dyrektywy,
 • grupy i kategorie urządzeń objętych dyrektywą,
 • obowiązki producenta (zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji, oznakowanie wyrobu, wystawienie dokumentów zgodności, certyfikacja zewnętrzna)


5. Wymagania dyrektywy ATEX (2014/34/UE):

 • zasadnicze wymagania bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, dotyczące projektowania i budowy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem


6. Wymagania dyrektywy ATEX (2014/34/UE):

 • obowiązki eksploatujących urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem


BLOK 4: Eksploatacja urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (wymagania)


7. Eksploatacja urządzeń podlegających wymaganiom (Ex):

 • zasady kształtowania bezpieczeństwa i redukcji ryzyka (dyrektywa 89/391/EWG),
 • rola i zadania dyrektyw szczegółowych,
 • klasyfikacja urządzeń (Ex) podlegających dyrektywie 1999/92/WE


8. Wymagania dyrektywy 1999/92/WE:

 • kształtowanie poziomu bezpieczeństwa technicznego (obowiązki pracodawcy),
 • zasady redukcji zagrożeń,
 • charakterystyka wymagań minimalnych (dotyczących zapewnienia warunków do bezpiecznego przebywania w środowisku potencjalnie wybuchowym)
 • odniesienie wymagań minimalnych do wymagań krajowych z zakresu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
   

BLOK 5: Eksploatacja urządzeń technicznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (aspekty praktyczne)

9. Praktyczne aspekty eksploatacji urządzeń technicznych w środowisku zagrożonym wybuchem:

 • eksploatacja urządzeń (Ex) w praktyce,
 • dokumentacja eksploatacyjna urządzeń przeznaczonych do zastosowania w przestrzeniach zagrożonych wybuchem,
 • dostosowanie urządzeń technicznych do wymagań eksploatacyjnych związanych ze strefami zagrożonymi wybuchem
  zasady kształtowania bezpieczeństwa i redukcji ryzyka (dyrektywa 89/391/EWG),


10. Przykład:
Dobór silnika elektrycznego przeznaczonego do pracy w atmosferze wybuchowej pyłowej.

11. Przykład:
Dobór silnika elektrycznego przeznaczonego do pracy w atmosferze wybuchowej gazowej.

12. Podsumowanie, dyskusja.

_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Dr inż. nauk technicznych w zakresie budowa i eksploatacja maszyn, specjalności: ergonomia i inżynieria jakości, systemy bezpieczeństwa pracy. Pracownik naukowy Politechniki Poznańskiej. Kierownik Studiów Podyplomowych o specjalności „Bezpieczeństwo i Higiena Pracy”. Członek Polskiego Towarzystwa Ergonomicznego (PTErg, Odział Poznański) oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP). Specjalista w zakresie systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem pracy. Specjalista w zakresie ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń technicznych. Auditor wiodący w zakresie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i techniki pomiarowej w laboratoriach. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbędzie się 26 kwietnia 2018r. w Katowicach:
Angelo Katowice****
ul. Sokolska 24
40-086 Katowice
www.viennahouse.com/pl/angelo-katowice

Hotel mieści się w doskonałej lokalizacji. Od przystanku autobusowego „Katowice Sokolska“ dzieli go zaledwie 100 m. Od Dworca Głównego PKP Katowice jedyne 600 m. Centrum miasta: 1 km.


KOSZT SZKOLENIA WYNOSI:

 • 650,00 zł netto + 23% VAT.
 • 700,00 zł netto + 23% VAT dla podmiotów, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.
 

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA NA SZKOLENIE


  26 kwietnia 2018r. w Katowicach


Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Wrzesień 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
11
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
30