23 czerwca 2017r. we Wrocławiu


Dyrektywa maszynowa i narzędziowa

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie uczestników z aktualnymi, najnowszymi wymaganiami obowiązującymi (od 13 kwietnia 2016 roku) producentów i użytkowników maszyn i urządzeń technicznych, z uwzględnieniem dyrektyw: „maszynowej” 2006/42/WE oraz „narzędziowej” 2009/104/WE,
 • zdobycie przez uczestników szkolenia praktycznych umiejętności oraz niezbędnej wiedzy w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących dostosowania maszyn do wymagań zasadniczych oraz minimalnych, określonych w odpowiednich dyrektywach ds. maszyn,
 • ponadto słuchaczom zostaną udzielone wskazówki, które pomogą im w sporządzaniu wymaganej dokumentacji.

_________________________________________________________________________________________________


PROFIL UCZESTNIKÓW:

 • pracownicy służb utrzymania ruchu,
 • dyrektorzy techniczni,
 • główni mechanicy,
 • konstruktorzy,
 • automatycy
 • inspektorzy BHP.

_________________________________________________________________________________________________ 


PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie:

 • podstawowe dyrektywy i akty prawne odnoszące się do zagadnień bezpieczeństwa użytkowania maszyn: dyrektywa narzędziowa 2009/104/WE – wymagania minimalne oraz dyrektywa maszynowa 2006/42/WE – wymagania zasadnicze,
 • obowiązki producentów, użytkowników i dystrybutorów,
 • zastosowanie dyrektyw narzędziowej i maszynowej – różnice, terminy dostosowania,
 • pojęcie triady bezpieczeństwa, ocena ryzyka dla maszyn.
   

2. Wymagania zasadnicze – dyrektywa 2006/42/WE:

 • pojęcia podstawowe, m.in.: definicja maszyny, maszyny nieukończonej, deklaracja zgodności WE, deklaracja zgodności UE, deklaracja włączenia maszyny nieukończonej,
 • zakres stosowania dyrektywy 2006/42/WE,
 • obowiązki producentów maszyn:
  - dokumentacja techniczna,
  - ocena zgodności,
  - ocena ryzyka maszyny,
  - deklaracja zgodności WE,
  - oznaczenie maszyny symbolem CE,
 • wymagania dla Deklaracji WE – przykłady,
 • typy norm zharmonizowanych – omówienie najważniejszych,
 • udział jednostki notyfikowanej w procesie oceny zgodności,
 • przykłady oceny bezpieczeństwa maszyny – audyt bezpieczeństwa maszyny.

3. Wymagania minimalne - dyrektywa 2009/104/WE:

 • różnice pomiędzy wymaganiami zasadniczymi i minimalnymi, ogólne przepisy bhp w sprawie użytkowania maszyn w zakładzie pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych, praktyczne podejście, wymogi wynikające z obowiązujących przepisów:
  - cele oceny ryzyka i jej rola,
  - zasady przygotowania oceny ryzyka,
  - informacje potrzebne do ceny ryzyka zawodowego,
  - identyfikacja zagrożeń,
  - metodyka oceny ryzyka zawodowego,
  - różne podejścia do oceny ryzyka,
  - środki profilaktyczne.


4. Organy nadzoru rynku:

 • uprawnienia kontrolne i nadzorcze Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Inspekcja Handlowa i inne organy nadzoru,
 • sankcje karne, administracyjne, decyzyjne i finansowe.

5. Praktyczne podejście do dostosowania maszyn do wymagań minimalnych:

 • procedura dostosowawcza,
 • rola norm w procesie dostosowania,
 • skład zespołu dokonującego oględzin maszyn; rola służby bhp i organów nadzoru,
 • listy kontrolne,
 • procedury dostosowawcze,
 • przykładowe dokumentacje i raporty z audytów bezpieczeństwa,
 • odbiór maszyn wewnątrzzakładowy,
 • przykłady realizacji dostosowań do wymagań minimalnych,
 • najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości,
 • informacje na co zwracać szczególną uwagę podczas oględzin maszyn, w tym przede wszystkim: wyłączniki awaryjne, osłony, układy sterowania, piktogramy, informacje umieszczane na maszynach, instrukcje bhp, szkolenia itp.
_________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY: 


Absolwent Politechniki Śląskiej, doktor nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W codziennej pracy zawodowej zajmuje się oceną zgodności wyrobów, w tym maszyn, z obowiązującymi wymaganiami dyrektyw UE oraz zharmonizowanych z nimi normami. Certyfikowany Audytor Zintegrowanych Systemów Zarządzania ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz PN-N 18001:2004/OHSAS.
Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych oraz wystąpień konferencyjnych tematycznie związanych z zagadnieniami bezpieczeństwa użytkowania maszyn.
Pełnił obowiązki Dyrektora ds. Badań i Wzorcowań w Jednostce Notyfikowanej w zakresie dyrektyw: maszynowej, kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) oraz niskiego napięcia (LVD), a także dyrektywy budowlanej. Jako zewnętrzny ekspert techniczny zajmuje się oceną zgodności maszyn.
Przeprowadził ponad 200 szkoleń, tematycznie związanych z zagadnieniami oceny zgodności wyrobów.

_________________________________________________________________________________________________


SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE:

Szkolenie odbędzie się 23 czerwca 2017r. we Wrocławiu:CENA UCZESTNICTWA WYNOSI:

 • 690,00 zł netto + 23% VAT.
 • 740,00 zł netto + 23% VAT dla firm, które zgłoszą swoje uczestnictwo później niż na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia.


Firmy, które zgłoszą 2 lub więcej uczestników otrzymają 10% rabatu.


Cena obejmuje:
udział, autorskie materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat uczestnictwa, przerwy kawowe, obiad, korzystanie z parkingu.


Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 09:15, zakończenie planowane jest na 16:30.


KARTA ZGŁOSZENIOWA

23 czerwca 2017r. we Wrocławiu

Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Wrzesień 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
28
29
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
11
15
16
17
18
19
20
22
23
25
27
30