Posiadanie świadectwa kwalifikacyjnego jest niezbędne w zakresie eksploatacji i dozoru przy pracach związanych z urządzeniami elektroenergetycznymi. Brak w/w świadectwa uniemożliwia podjęcie zatrudnienia przy samodzielnej obsłudze i podlega karze pieniężnej wg art. 56 Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. prawo energetyczne.


Centrum Szkoleniowe AGAMON wychodzi do Państwa z propozycją przeprowadzenia BEZPŁATNEGO audytu posiadanych przez pracowników uprawnień w zakresie eksploatacji i dozoru instalacji i urządzeń elektrycznych. Audyt taki jest przeprowadzany na terenie Państwa firmy. Podczas spotkania dowiedzą się Państwo jakie uprawnienia muszą posiadać pracownicy oddelegowani do pracy przy poszczególnych urządzeniach elektrycznych czy gazowych. Podpowiemy również jak zachować niezbędne minimum w razie kontroli PIP zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828) oraz rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 29 lipca 2005 r.).

_________________________________________________________________________________________________


RODZAJ I ZAKRES UPRAWNIEŃ


Grupa 1 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające i zużywające energię elektryczną.
 

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
 5. urządzenia elektrotermiczne;
 6. urządzenia do elektrolizy;
 7. sieci elektryczne oświetlenia ulicznego;
 8. elektryczna sieć trakcyjna;
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 2 (eksploatacja + dozór): Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne.

 1. kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW;
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50 kW;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.


Grupa 3 (eksploatacja + dozór): Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe.
 

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężanie i rozlewanie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 4. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe;
 5. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 9. turbiny gazowe;
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

________________________________________________________________________________________________
 

WAŻNOŚĆ ŚWIADECTW

Świadectwa kwalifikacyjne E oraz D ważne są przez 5 lat od daty zdania egzaminu.

W dniu 3 maja 2010r. upłynęła ważność świadectw kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych na stanowiskach eksploatacji lub dozoru wydanych bezterminowo. Związane jest to z Ustawą z dnia 4 marca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo Energetyczne oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2005 Nr 62. poz. 552), obowiązującą od 3 maja 2005 roku, która wprowadza istotne zmiany do tekstu dotychczas obowiązującego prawa energetycznego. Między innymi przywrócony został w art. 54 ustawy obowiązek sprawdzenia co 5 lat kwalifikacji osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. W związku z tym świadectwa kwalifikacyjne wydane dotychczas bezterminowo na podstawie dotychczasowych przepisów, zgodnie z art. 16 ustawy jw. zachowywały ważność tylko do dnia 3 maja 2010 r., tj. przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy (data wejścia w życie 3.05.2005r.)

 

________________________________________________________________________________________________


PROWADZĄCY SZKOLENIE

Ekspert, doświadczony wykładowca, posiadający wiedzę teoretyczną oraz uprawnienia w zakresie dozoru i eksploatacji sieci i instalacji elektrycznych.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

ZGŁOSZENIE do audytu

Formularz udziału w wydarzeniu

Dane firmy:

Nazwa firmy:*
Adres firmy:*
Telefon:*
Fax:
NIP:*

Informacje o uczestnikach:

Imię:*
Nazwisko:*
Stanowisko służbowe:*
Email:
Telefon:

Dodaj kolejnego uczestnika

Prosimy o podanie e-maila bądź nr faksu, na który będą wysyłane informacje organizacyjne o szkoleniu oraz faktura proforma*:

Email/Fax:


*pola obowiązkowe


 

Ewentualnej rezygnacji prosimy dokonać nie później niż na 7 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przeciwnym razie uczestnik zostanie obciążony 50% kosztów szkolenia.

Przed rozpoczęciem szkolenia zostanie do Państwa wysłana elektronicznie faktura proforma. Faktura VAT zostanie wystawiona po dokonaniu płatności.


Siedziba firmy:
ul. Produkcyjna 11
43-346 Bielsko-Biała


Dane kontaktowe:
tel./fax: 33 818 22 33
tel. 33 487 66 28


« Sierpień 2018 »
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
30
31
1
2
3
4
5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
1
2